Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Regulaminy zobacz archiwum »

Regulamin Rady Pedagogicznej

I. Podstawa prawna

Rada pedagogiczna działa na podstawie art.  69- 74 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe  oraz Statutu przedszkola

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w  Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej.
 2.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jest statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

§ 2 Skład i struktura Rady Pedagogicznej

 

 1.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

         1)  Dyrektor jako przewodniczący

          2)  Nauczyciele jako członkowi

      2. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym

          zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej osoby:

         1)  Doradca metodyczny,

         2)  Przedstawiciele poradni zdrowia, psychologiczno – pedagogicznej, terapeutycznej itp.

         3)  Przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub fundacji zajmujących się dziećmi lub organizacji związkowych,

         4)  Przedstawiciele rodziców danej grupy dziecięcej lub Rady Rodziców,

         5) Przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

         6)  Pracownicy administracji i obsługi placówki,

         7)  Inne osoby, jeżeli Rada Pedagogiczna uzna ich obecność za celową lub potrzebną

 

   § 3   Cele, zadania, kompetencje  Rady Pedagogicznej

 

 1.  Rada Pedagogiczna jest organem współkierującym placówką, mającym na celu:

          1) dbanie o jakość placówki poprzez : tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej przedszkola, współdecydowanie kierunku  

          rozwoju oraz aktywny udział  w ewaluacji działań podejmowanych w placówce,

     2) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka i  upowszechnianie  wiedzy o rozwoju dziecka.                                                                                                   

   § 4    Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

 1.  Planowanie i organizowanie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, jej, analizowanie, ocenianie i wnioskowanie.
 2.  Analizowanie i ocenianie  organizacyjnych i materialnych warunków pracy,  planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków przedszkola.
 3. Upowszechnianie  nowatorstwa  pedagogicznego, innowacji i eksperymentów.
 4. Organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego.
 5. Przygotowanie projektu statutu i jego zmian.
 6. Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków.

   § 5  Kompetencje Rady Pedagogicznej 

 1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

        1)    Stanowiące

        2) Opiniodawcze

2.     Do   kompetencji stanowiących  Rady Pedagogicznej należy:

       1) Zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

       2)  Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich przez Rade

           Rodziców

       3)  Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

       4)  Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,   

       5)   Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ

           sprawujący  nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola

       6)  Przygotowanie projektu  statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawienie do uchwalenia na radzie pedagogicznej,

   3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

        1) Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

        2)  Projekt planu finansowego,

        3)  Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

        4) Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia

           zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

       5) Powierzenie stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi, jeżeli do konkursu nie zgłosi się

           żaden kandydat lub nie wyłoni konkurs kandydata,

       6)  Odwołanie ze stanowiska dyrektora,

        7)  Ocenę pracy dyrektora

  4.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, lub innego stanowiska

      kierowniczego.

§ 6 Zadania przewodniczącego Rady Pedagogicznej

Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

 1. Prowadzenia i przygotowania zebrań Rady Pedagogicznej.
 2. Powiadomienia wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania.
 3. Przedstawianie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 4. Realizacji uchwał Rady Pedagogicznej.
 5. Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich jej członków w celu podnoszenia jakości pracy placówki.
 6. Oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 7. Zapoznania na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i związanego z działalności placówki.
 8. Informowania na bieżąco o działalności placówki i jakości jej pracy.                                          

§ 7 Organizacja pracy Rady Pedagogicznej

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami, planami, regulaminami i terminarzem.
 2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych,  które mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora,  organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

    §8  Tryb podejmowania uchwały

 1.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są  przez głosowanie. Uchwała jest prawomocna, jeżeli został podjęta  zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Głosowanie może być jawne lub tajne. Aby przeprowadzić głosowanie tajne, rada pedagogiczna wybiera każdorazowo dwuosobową komisję skrutacyjną.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.
 4. Głosowanie jawne stosuje się w podejmowaniu uchwał w następujących sprawach:

           1) Zatwierdzenie zmian w statucie,

           2) Ustalenie regulaminy rady pedagogicznej,

           3) Zatwierdzenia eksperymentów pedagogicznych,

           4) Zatwierdzenie planów przedszkola,

           5) Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

5. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie 

    powiadamia się organ prowadzący przedszkole i organa sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór

   pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym, uchwala uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem.

6. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

    § 9  Tryb i sposób wyrażania opinii 

 1. Każdy członek rady pedagogicznej ma prawo do wyrażenia opinii w trakcie zebrania rady pedagogicznej.
 2. Treść opinii rady pedagogicznej ustalana jest według następującej kolejności:

          1) W drodze consensusu

          2) W drodze kompromisu

          3) W drodze głosowania większością głosów

          4)  W szczególnych przypadkach rada pedagogiczna ma prawo do powołania spośród swoich członków komisji do

              opracowania projektu opinii.

3.Głosowanie tajne można zastosować przy zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w następujących sprawach:

       1) Powierzenia stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi jeżeli nie wyłonił konkurs kandydata.

       2)  Występowanie do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

       3)  Występowanie z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny

          działalności placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela w niej zatrudnionego.

      4) Wyłonienie przedstawiciela do zespołu oceniającego celem rozpatrzenia odwołania nauczyciela od ustalonej oceny pracy.

       5)  Wyłonienie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

4. Głosowanie jawne stosuje się przy zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w następujących sprawach:

      1) Pracy dyrektora do dokonania oceny jego pracy.

      2) Wniosek o indywidualny tok lub program nauki.

      3) Organizacja pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkłada zajęć.

      4)  Projekt planu finansowego przedszkola.

       5) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

       6) Propozycję dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom odznaczeń, stałych prac i zajęć, na rzecz przedszkola, w ramach

           wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo  płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

      7)  Zapraszanie przez dyrektora do udziału w zebraniach rady osób z głosem doradczym

5. O trybie głosowania w spawach nie ujętych powyżej każdorazowo decydują członkowie rady pedagogicznej obecni na zebraniu  

      rady.

 § 10  Tryb wyłaniania przedstawiciela rady pedagogicznej

 1. Rada pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu jawnym o ile wszyscy jej członkowie jednogłośnie zgadzają się na taki tryb pracy lub w głosowaniu tajnym zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
 2. Do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli RP powołuje się dwuosobową komisję skrutacyjną.
 3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.
 5. Każdy nauczyciel ma prawo zgłosić swoja kandydaturę .
 6. Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego głosu na swojego kandydata.
 7. Przedstawicielami rady zostają osoby, które uzyskały największa ilość głosów.
 8. Z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół.

 § 11

 1. W przypadku nieobecności dyrektora zebranie rady pedagogicznej prowadzi  społeczny zastępca dyrektora.

§ 12 Ramowy plan zebrań plenarnych rady pedagogicznej

 1. Przyjmuje się następujące stałe terminy plenarnych zebrań w ciągu roku szkolnego:

              1) Koniec sierpnia:Ramowa tematyka zebrania: opiniowanie zmian w organizacji pracy przedszkola, opiniowanie

                przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowych, przedstawienie nauczycielom sprawozdania i wniosków z

                nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora, stan przygotowania do nowego roku szkolnego, zapoznanie

                nauczycieli ze zmianami w prawie oświatowym

                2)  Do 15 września: Ramowa tematyka: zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego planu

                   pracy, kalendarza imprez, opiniowanie wniosków o nagrody dyrektora i burmistrza

                3)  Listopad: Ramowa tematyka zebrania: rada szkoleniowa w zależności od wybranego tematu, wyłonienie wniosków

                   do dalszej pracy. Raport z diagnozy wstępnej  6 latków oraz obserwacji wstępnej  w grupie młodszej, opiniowanie

                    planu finansowego przedszkola.

                4)  Styczeń/ luty: Ramowa tematyka zebrania: analiza pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w

                   poszczególnych oddziałach, przedstawienie ogólnych wniosków z pełnionego nadzoru pedagogicznego, ustalenie

                   wniosków do dalszej pracy

                5)  Kwiecień: Ramowa tematyka zebrania: rada szkoleniowa WDN, realizacja wniosków, opiniowanie organizacji pracy

                    placówki na nowy rok szkolny

                6) Czerwiec/lipiec: Ramowa tematyka zebrania: podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno- wychowawczo-

                    opiekuńczej, sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej, przedstawienie raportu z diagnozy końcowej, wnioski do pracy

        2. Zebrania rady pedagogicznej mogą być zwoływane także w innych terminach na wniosek organu sprawującego nadzór

           pedagogiczny, organu prowadzącego, 1/3 członków rady pedagogicznej (zgłoszony pisemnie, z podpisami członków rady)

            oraz z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej.

 

  § 13  Sposób dokumentowania działalności i posiedzeń Rady Pedagogicznej, struktura   

                      protokołu

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane komputerowo w elektronicznej księdze  protokołów zebrań Rady Pedagogicznej
 2. Protokół sporządzany jest przez poszczególnych członków rady w kolejności  alfabetycznej.
 3. Protokół sporządza się w terminie 7 dni roboczych od daty zebrania.
 4. Procedura sporządzania protokołu elektronicznego polega na:

           1) Opisaniu przebiegu zebrania Rady w formie elektronicznej, uzupełnienie- dołączenie do zapisu podjętych uchwał.

           2)  Wydrukowaniu i udostępnieniu treści protokołu do wglądu członkom Rady Pedagogicznej w gabinecie dyrektora

               przedszkola.

          3) Członkowie  Rady Pedagogicznej mają prawo po  przeczytaniu protokołu do zgłoszenia w formie pisemnej uwag i

             poprawek zarówno do treści protokołu, jak i do treści uchwał.

         4)  Zatwierdzeniu protokołu na kolejnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

         5)   Podpisaniu każdej kolejnej ponumerowanej strony protokołu przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej i osobę

              piszącą protokół.

     5. Zabezpieczenie zapisu elektronicznego protokołu rady pedagogicznej odbywa się następująco:

         1) Na pierwszym posiedzeniem rady pedagogicznej jest posiedzenie plenarne rozpoczynające rok szkolny, temu posiedzeniu

             nadany jest numer 1, oraz od tego posiedzenia zostają ponumerowane strony księgi protokółów na dany rok szkolny,  z

             zachowaniem numeracji ciągłej.

         2) Protokół z każdego posiedzenia zostaje zaopatrzony w: nazwę każdego posiedzenia, datę, imię i nazwisko protokolanta,

             imię i nazwisko przewodniczącego, imienny wykaz członków rady pedagogicznej, osoby zaproszone, wykaz osób

            nieobecnych.

         3) Każde zebranie Rady Pedagogicznej w danym roku  szkolnym otrzymuje numerację zawierającą liczbę określającą

            kolejność posiedzenia w danym roku szkolnym, począwszy od pierwszego posiedzenia oraz datę i   roku szkolnego.

         4) Wersja elektroniczna protokołu- przechowywana jest na trwałym nośniku oraz wersja wydrukowan, potwierdzona

              podpisami protokolanta i przewodniczącego rady, złożonymi w miejscu, w którym został protokół zakończony oraz na

             każdej stronie- są przechowywane w plastikowych koszulkach w segregatorze, znajdującym się u dyrektora przedszkola.

    6. Za zabezpieczenie: trwałość protokołów Rady Pedagogicznej, bezpieczeństwa ich treści, bezpieczeństwa ich

         przechowywania odpowiada dyrektor przedszkola.

     7. Na wstępie segregatora umieszcza się „Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej z roku szkolnego …”. Protokoły

        z jednego roku szkolnego tworzą księgę protokółów, Księgę opatruje się klauzulą „Księga protokołów zebrań Rady

           Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej  odbytych w roku szkolnym…/…. Księga zawiera …

            stron.     

     8.Księga protokółów powinna zostać zarchiwizowana  w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie uniemożliwiającym

       powtórną edycje dokumentów. Płyta zawierająca protokoły i załączniki do nich jest dołączona do oprawionej ksiegi  

      protokołów po zakończeniu roku szkolnego. 

     9. Do protokółów dołącza się w postaci załączników: listy obecności, uchwały, raporty z diagnoz.

    10. Dane dotyczące przebiegu pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej, sprawozdania z diagnoz przedszkolnych

        nauczycielki przygotowują w wersji elektronicznej i dostarczają protokolantowi na nośnikach magnetycznych  lub drogą

        elektroniczną.

    11. Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu i pisemnego zgłoszenia poprawek przewodniczącemu

        rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek.

   § 13   Struktura protokołu zebrania plenarnego

 1. Tytuł: Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej z dnia …….
 2. Ustalenie formalne: W zebraniu brało udział….. członków rady pedagogicznej oraz zaproszeni…..
 3. Zebranie rady pedagogicznej prowadził……..
 4. Przyjęto protokół z poprzedniego zebrania rady pedagogicznej bez zastrzeżeń lub po wniesieniu uwag do protokołu o następującej treści……………..
 5. Przyjęto następujący porządek zebrania (jeżeli porządek zebrania był przedmiotem uzupełnień lub sporu, należy odnotować, czyj to był wniosek i o jaki punkt zmieniono porządek zebrania)
 6. Zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć: wnioski, uchwały, opinie według punktów porządku zebrania: Ad 1, Ad. 2
 7. Odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku zebrania (głosy osób zaproszonych, elementy uroczyste).
 8. Zapis końcowy: Na tym przewodniczący rady pedagogicznej zakończył zebranie.
 9. Podpisy przewodniczącego i protokolanta oraz innych obecnych na zebraniu.

§ 14 Udostępnianie Księgi protokołów

 1. Podstawowym dokumentem działania Rady Pedagogicznej jest księga protokołów. Opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora  księgę opatruje się klauzulą „ Księga zawiera…. Stron i obejmuje okres pracy od dnia … do dnia…”
 2. Księga protokołów może być udostępniona, tylko na terenie placówki, do wglądu wszystkim członkom Rady Pedagogicznej, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego przedszkole i sprawującego nadzór pedagogiczny. Innym osobom księga może być udostępniona po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 3. Przyjmuje się następującą dokładność protokołowania- uproszczone. Oznacza to, ze nie notuje się szczegółowego przebiegu dyskusji, a jedynie wynikające z niej postanowienia. (W dyskusji głos zabrali…. Poruszając następujące problemu. Na podstawie  głosowania jawnego ustalono, ze wynik głosowania:… osób za, … osób przeciw… osób wstrzymało się od głosu”.
 4. Księgę protokołów przechowuje się w szafie pancernej w gabinecie dyrektora przedszkola.
 5. Księga protokółów nie może być wynoszona poza budynek przedszkola.
 6. Księga protokółów jest udostępniana nauczycielom zatrudnionym w placówce, organowi prowadzącemu nadzorują

  § 15   Prawa i obowiązki członków rady

Członek Rady  Pedagogicznej jest zobowiązany do:

 1. Rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutowych funkcji przedszkola.
 2. Czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady.
 3. Udziału w wewnętrznym doskonaleniu i rozwijaniu własnych umiejętności zawodowych poprzez podnoszenie kwalifikacji i samokształcenie.
 4. Przestrzegania prawa oświatowego i zarządzeń dyrektora.
 5. Przestrzegania i realizowania uchwał rady, także wtedy, gdy zgłosił swoje zastrzeżenia lub głosował przeciwko uchwale.
 6. Składania przed radą sprawozdań z przydzielonych zadań.
 7. Nieujawniania poruszanych na posiedzeniu rady spraw, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.                                                                                                                   

   § 16

Członkowie rady mają prawo do:

 1. Zgłaszania wniosków uzasadnionych podnoszeniem jakości pracy przedszkola.
 2. Wniesienia punktu do porządku obrad rady.
 3. Pełnej informacji z zakresu zarządzania i gospodarki finansowej przed

 

  § 17  Postanowienia końcowe

W realizacji swych zadań rada współpracuje z funkcjonującymi w przedszkolu organami kolegialnymi rodziców.               

§  18                                                       

Traci moc Regulamin  Rady Pedagogicznej z dnia 05.02.2008r.

   § 20

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Uchwalono na posiedzeniu  Rady Pedagogicznej w dniu  29.08.2014r. – Uchwała nr 1/2014/2015             

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2017 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Frąckiewicz
Ilość wyświetleń: 243
20 listopada 2017 11:01 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2017 10:59 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2017 10:53 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl