Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Regulaminy zobacz archiwum »

Regulamin Rady Rodziów

 

                                                                

Podstawa prawna

Rada  Rodziców działa na podstawie:

 • art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe
 • Statutu Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej  

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców jest organem przedszkola reprezentującym ogół rodziców wszystkich dzieci z przedszkola.
 2. Rada rodziców ustala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.

Cele i zadania Rady Rodziców

   § 2

 1. Celem Rady Rodziców jest  reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
 2. Zadanie Rady Rodziców jest w szczególności:

a)     Organizowanie  form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów oraz  zadań  statutowych przedszkola.

b)    Zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń  dydaktyczno- wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka , wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka

      Szczegółowy  tryb przeprowadzenia wyborów do oddziałowych Rad

Rodziców i Rady Rodziców Przedszkola

§ 3

 1. Oddziałowa Rada Rodziców  wybierana jest w tajnym  głosowaniu, na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych dzieci danej grupy, w każdym roku szkolnym. Obowiązuje zasada, iż jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic lub opiekun.
 2. Tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowej Rady Rodziców:

a)     Wybór komisji skrutacyjnej.

b)    Zgłoszenie kandydatów do rady (rodzice mogą  sami składać chęć kandydowania).

c)     Rodzice obecni na zebraniu wypisują na dostarczonych kartach,  trzy nazwiska spośród zgłoszonych kandydatów.

d)    Komisja skrutacyjna  zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów , podając nazwiska trzech osób, które uzyskały największą  liczbę głosów i tym samym tworzą Oddziałową  Radę Rodziców.

e)     Komisja skrutacyjna sporządza protokół z odbytych wyborów. Protokół przekazywany jest do dokumentacji Rady Rodziców Przedszkola.

 1. Kadencja Oddziałowej Rady Rodziców trwa rok. 
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Oddziałowych Rad Rodziców, wybranych w głosowaniu tajnym.
 3. Członkowie Rady rodziców wybierają spośród siebie:
 • Przewodniczącego
 •  Zastępcę
 • Skarbnika
 • Sekretarza
 1. Podstawową formą spotkań z rodzicami  są zebrania grupowe i ogólne oraz posiedzenia Rady Rodziców, które mogą być zwołane na wniosek:

a)      Rodziców

b)    Rady Pedagogicznej

c)     Dyrektora

d)    Organu sprawującego nadzór pedagogiczny

e)     Organu prowadzącego

 1. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola, oraz inne osoby zaproszone  za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

 

   Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§ 4

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są większością głosów, przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.
 2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.

 

 

                                                                                  Kompetencje Rady Rodziców

                                                                                                        § 5

 

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego przedszkole,          z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)     Uchwalenie  regulaminu własnej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę, tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów- art. 83 ust.4 pkt 1 i 2;

b)    Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno-wychowawczego art. 84 ust. 2 pkt  1;

c)     Opiniowanie projektu  Planu finansowego składanego przez dyrektora- art. 84 ust.2 pkt 3;

d)    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia               i wychowania w przedszkolu- art. 84 ust. 2 pkt 2;

e)     Wyrażania opinii w sprawie podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia lub  inne organizacje,

f)      Wyrażenie opinii w sprawie prowadzenia w przedszkolu eksperymentu pedagogicznego;

g)    Występowanie do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, kuratora oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola

h)    Rada Rodziców może uczestniczyć w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw przedszkola, współdziałać z organizacjami samorządu terytorialnego, Komisją Oświaty działającą przy Radzie Miejskiej

i)      Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola- art.63 ust.14 pkt 2 a

j)      Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu – art. 9c ust. 6 i 7 KN

k)    Rada Rodziców może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym dyrektora przedszkola- art. 6a ust. 3 KN

l)      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców  może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł- art. 84 ust. 6

m)  Opiniuje nadanie imienia przedszkolu (rozporządzenie o ramowych statutach).

n)    Opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do przedszkolnego planu nauczania.

 • o)    Wybiera przedstawiciela rodziców  wchodzących w skład rady rodziców, do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.   
 1. Rada Rodziców może uczestniczyć w innych sprawach przedszkola:

a)     Pracach zespołu powypadkowego- 1 osoba.

 1. Dyrektor przedszkola w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z ewaluacji zewnętrznej, informuje rodziców o zakończeniu ewaluacji i możliwości zapoznania się z raportem.

                                        

                                

                                              Tryb uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki

                                                                                                  § 6

 1. Na uchwalenie programu wychowawczego przedszkola oraz programu profilaktyki Rada Rodziców ma 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Jeżeli w terminie  nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, program wychowawczy i profilaktyki ustala dyrektor, w uzgodnieniu  organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Obowiązuje on do  czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

                                                                   

                                                                     Ramowy Plan Pracy Rady Rodziców

                                                                                                § 7

 1. Plenarne posiedzenia Rady Rodziców zwoływane są nie rzadziej, niż raz w roku szkolnym
 2. Zebrania plenarne mogą być zwołane  także w każdym czasie, na wniosek 3 członków Rady Rodziców lub dyrektora przedszkola.
 3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców
 4. Zebrania rodziców z poszczególnych grup mogą się odbywać z inicjatywy rodziców, wychowawcy grupy,  Rady Rodziców.

                                                                  

                                      Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

                                                                                                   § 8

                         

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji.
 2. Zasady wydatkowania funduszy określa wydatków z regulamin zatwierdzony przez Radę Rodziców.
 3. Fundusze mogą być wydatkowane  na:

a)     Dofinansowanie imprez i zabaw

b)    Sfinansowanie niektórych zajęć poza programowych

c)     Zakup środków dydaktycznych

d)    Pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin

e)     Inne uzasadnione cele

 1. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w celu przechowywania w nim środków oraz  dokonywania bieżących przelewów  i wpłat.
 2. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

                                                           

                                                                               Postanowienia końcowe

                                                                                                 §9

 1. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
 2. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy ( łącznie z finansami ) związane z działalnością Rady Rodziców.
 3. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
 4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców  może być podjęta większością głosów członków, obecnych na zebraniu Rady.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2017 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Frąckiewicz
Ilość wyświetleń: 253
20 listopada 2017 09:51 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2017 09:51 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2017 09:48 (Jadwiga Frąckiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl