Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Regulaminy zobacz archiwum »

21 września 2015 15:39

Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami dowożonymi z terenu Gminy Biała Piska

                                                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 214/1/09

                                                                                                                   Burmistrza Białej Piskiej

                                                                                                                  z dnia 08 grudnia 2009r.

 

                                                    REGULAMIN    SPRAWOWANIA OPIEKI

                          NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI DOWOZONYMI Z TERENU GMINY BIAŁA PISKA

 

 1. Ilekroć e regulaminie jest mowa o:

a)  szkole –należy przez to rozumieć gimnazjum, szkołę podstawowa i przedszkole,

b)uczniu- należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do przedszkola, oddziału „0”

c) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola

d) ) przewoźnika - należy przez to rozumieć wykonującego usługę przewozu

 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Biała Piska jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej.
 2. Dyrektor szkoły ustala listę uczniów dowożonych i w terminie do końca sierpnia każdego roku przekazuje ja do organizatora dowożenia. 
 3. Organizator dowożenia w terminie do 15 września każdego roku określa trasy autobusów szkolnych, przystanki i godziny odjazdów autobusów po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorami i przewoźnikami.
 4. Dyrektor szkoły dostosowuje plan zajęć w szkole do uzgodnionej organizacji dowożenia.
 5. Przewoźnik odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz  uczniów, sprawność techniczną pojazdu, punktualne przyjazdy i odjazdy oraz właściwe oznakowanie autobusu.
 6. Dyrektor szkoły określa zasady bezpiecznego dojścia ucznia z przystanku na zajęcia lekcyjne i po ich zakończeniu na przystanek oraz zasady bezpiecznego oczekiwania na przyjazd autobusu.
 7. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ścisłej współpracy z organizatorem dowożenia i opiekunami w autobusach w zakresie bezpiecznego przewozu uczniów.
 8. Dyrektor szkoły, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informuje organizatora planowanych zmianach w terminach i godzinach przewozu uczniów związanych ze zmianą organizacji zajęć w danej szkole. Planowane zmiany powinny być wcześniej uzgodnione  z innymi szkołami
 9. Przewóz odbywa się w trakcie roku szkolnego w dniach odbywania się zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych. 

I. PRZEWÓZ DO SZKOŁY

 1. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego, oczekujących na przystanku do czasu przyjazdu autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ [prawni opiekunowie, o czym powiadamia rodziców dyrektor danej szkoły.
 2. Po przyjeździe autobusu na przystanek, opiekun wysiada z autobusu i wprowadza uczniów do środka- w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 3. W przypadku opóźnienia autobusu uczniowie czekają na przystanku maksymalnie 30 minut, po czym wracają do domu. 
 4. Po przyjeździe na przystanek przy szkole:

a) opiekun przekazuje uczniów nauczycielom dyżurującym

b) nauczyciel dyżurujący odbiera uczniów od opiekuna i wprowadza na teren budynku.

 

Zadania opiekuna w autobusie:

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy.
 3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania, do momentu przekazania ich nauczycielowi dyżurującemu.

            Zadania szkoły:

 1. Przejęcie opieki nad uczniami po ich wyjściu z autobusu i przekazaniu przez opiekuna autobusu.

II.  PRZEWÓZ ZE SZKOŁY

 1. Nauczyciel dyżurujący odprowadza uczniów na przystanek przy szkole (uczniowie idą parami) i przekazuje grupę opiekunowi w autobusie, w tym momencie opiekun w autobusie przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i wprowadza grupę do autobusu z godnie z listą obecności.
 2. Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku od najmłodszych do najstarszych. W przypadku przepychania się opiekun wstrzymuje wchodzenie i poleca ponowne ustawienia się.
 3. Odjazdy autobusów spod szkół odbywają się wg ustalonego rozkładu jazdy z tolerancja 5 minut.
 4. Kierowca autobusu odjeżdża z przystanku na wyraźne polecenie opiekuna w autobusie, po sprawdzeniu przez niego listy obecności.
 5. Opiekun przeprowadza kontrolę stanu liczbowego uczniów podczas każdego przewozu. Po dojechaniu do kolejnych przystanków wysiadanie odbywa się po wyrażeniu zgody przez opiekuna.
 6. Po dojechaniu na przystanek opiekun przeprowadza ucznia na drugą stronę ulicy chyba, że oczekuje go rodzic/ opiekun prawny.

Zadania opiekuna w autobusie:

 1. Przyjęcie uczniów od nauczyciela sprawującego opiekę w szkole i wprowadzenie ich do autobusu.
 2. Kontrola stanu liczbowego uczniów podczas każdego przewozu autobusem
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie przewozu.
 4. Każdorazowe wyprowadzanie uczniów z  autobusu na przystanku (opiekun wysiada pierwszy) oraz w razie potrzeby przeprowadzanie na drugą stronę ulicy.

 

Zadania szkoły:

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia opieki nad nimi przez opiekuna w autobusie.
 2. Przekazanie informacji dla opiekuna w autobusie dot. Zwolnienia z przewozu lub zmiany przystanku docelowego na prośbę rodzica/ opiekuna prawnego.
 3. Bezzwłoczne podawanie do wiadomości nauczycieli dyżurujących ewentualnych zmian kursów jazdy autobusówa. szkolnych przekazane wcześniej przez organizatora.
 4. Nauczyciele mają obowiązek zbierania informacji o zachowaniu uczniów autobusie w czasie ich dowożenia, oczekiwania na przewóz oraz przekazywania tych informacji dyrektorowi szkoły.

         III. WYMAGANIA DOTYCZACE OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DZIECI I UCZNIÓW

 1. Opieką uczniów w czasie przewozu będzie zajmowała się osoba zatrudniona przez przewoźnika (poza kierowcą, który może pełnić nadzór w autobusie dopiero po jego zatrzymaniu, unieruchomieniu silnika i włączeniu świateł awaryjnych).
 2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w autobusie , w czasie wsiadania do autobusu i wysiadania, a także na zewnątrz autobusu (po jego zatrzymaniu) przy przechodzeniu uczniów przez jezdnie.
 3. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki powinny być pełnoletnie oraz posiadać zaświadczenie ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Opiekun, który przeprowadza dzieci przez jezdnie- powinien być wyposażony w kamizelkę odblaskową.
 5. Opiekun przed rozpoczęciem jazdy autobusu- powinien zająć miejsce przy drzwiach sposób umożliwiający obserwacje wszystkich uczniów.

        IV. PRAWA I OBOWIAZKI UCZNIA OBJĘTEGO PRZEWOZEM

Uczeń ma prawo do :

 1. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu.
 2. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy
 3. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
 4. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie przechodzenia na drugą stronę jezdni- przeprowadzenia przez jezdnie (dotyczy tylko odwozu)
 5. Opieki w czasie dojścia ze szkoły do przystanku i oczekiwania na przewóz

 Uczeń ma obowiązek:

 1. Bezwzględnie wykonywać polecenia opiekuna w autobusie, nauczyciela dyżurującego-sprawującego  opiekę nad uczniami oczekującymi na przewóz, kierowcy autobusu.
 2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego w czasie oczekiwania na przewóz.
 3. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi, wyłącznie w czasie postoju autobusu oraz w sposób nie uciążliwy dla innych.
 4. W czasie przewozu zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa tj. nie przemieszczać się po autobusie, nie otwierać samowolnie okien w czasie jazdy, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu.

Kategorycznie zabrania się uczniowi:

 1. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela dyżurującego lub opiekuna w autobusie.
 2. Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez  osobę sprawującą opiekę w czasie przewozu.
 3. Samodzielnego wychodzenia ucznia ze szkoły i kierowania się w stronę autobusu, biegania i przepychania się.
 4. Otwierania drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób utrudniający prowadzenie przez niego pojazdu.
 5. Zachowywania się w sposób  utrudniający pracę kierowcy  oraz uciążliwy dla współpodróżnych.
 6. Przewożenia przedmiotów mogących wyrządzić szkodę innym dowożonym tj. cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących i innych niebezpiecznych. 

V. UWAGI KOŃCOWE

 1. W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń zachowujący się niezgodnie z normami współżycia społecznego i niereagujący na uwagi nauczyciela dyżurującego, opiekuna w autobusie, kierowcy może zostać ukarany karami przewidzianymi w statucie szkoły.
 2. Dyrektorzy placówek zobowiązani są do zapoznania z regulaminem nauczycieli dowożonych uczniów i ich rodziców.
 3. Przewoźnicy  zobowiązani są  do zapoznania z regulaminem opiekunów w autobusach i kierowców. Zapoznanie opiekuna/ kierowcy z regulaminem powinno być potwierdzone oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a)      Podczas trwania dowozu- opiekun w autobusie

b)      W innym czasie organizator dowożenia.

 

 

 

                                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                                mgr Ryszard Sławomir Szumowski

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2015 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Frąckiewicz
Ilość wyświetleń: 950
21 września 2015 15:40 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2015 15:39 (Jadwiga Frąckiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl