Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Regulaminy zobacz archiwum »

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN  ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BIAŁEJ PISKIEJ

 

I.PRZEPISY WSTĘPNE

 

1.  Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”,  określa zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz  osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej.

2. Fundusz tworzy się na podstawie przepisów :

 • Ustawy z dnia  4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.  z 1996 r. nr 70, poz.335, nr 118, poz. 561, nr 139, poz.647 i nr 147, poz. 686, z  1997 r. nr 82, poz. 518 i nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. nr 75, poz. 486 i nr 113, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U.  Nr  43, poz. 168 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2002 r. nr 135, poz. 1146 z późniejszymi   zmianami),
 •  Ustawy z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.  674 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawy z dnia 23 maja  1991 roku o związkach zawodowych (tekst. Jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr79, poz. 854 ze zmianami)

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie    powszechnie obowiązujące zasady i przepisy, zwłaszcza  z zakresu Kodeksu Cywilnego

II Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Podstawę gospodarowania  zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wymienionej w podstawach prawnych wydania regulaminu, niniejszy regulamin oraz  plan wydatków  funduszu opracowywany na każdy rok kalendarzowy.  

2. Zarządzanie środkami funduszu  należy do kompetencji pracodawcy.

§ 2

 1. Plan wydatków na dany rok kalendarzowy w tym podział  środków na  poszczególne cele i rodzaje działalności ustala  dyrektor przedszkola w planie  rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do  Regulaminu w oparciu o planowaną  kwotę odpisu na ZFŚS na dany rok kalendarzowy.
 2. Plan rzeczowo-finansowy  podlega uzgodnieniu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami  związkowymi 
 3. Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie  oraz w corocznym  preliminarzu wydatków z Funduszu  mają pracodawca oraz  zakładowe organizacje związkowe. Zmiany te będą wprowadzone w formie aneksu  do regulaminu, w trybie  obowiązującym dla wprowadzania regulaminu.
 4. Decyzję o przyznawaniu świadczeń socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze wszystkimi  działającymi u pracodawcy zakładowymi organizacjami związkowymi w oparciu o opinię Komisji Socjalnej.

§ 3

 1. Wnioski w sprawie przyznawania określonych  rodzajów pomocy socjalnej należy składać u dyrektora przedszkola , na obowiązujących u pracodawcy drukach, przewidzianych w regulaminie.
 2. Druki, o których mowa  w ust. 1  dostępne są u dyrektora przedszkola.
 3. Regulamin jest  dostępny dla pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania  ze świadczeń finansowanych ze źródła funduszu i jest wydawany na każde żądanie  zainteresowanych osób.

 

§ 4

 1. W przypadku odmowy przyznania świadczenia  osobie zainteresowanej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnej decyzji odmownej służy prawo odwołania się do pracodawcy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od złożenia odwołania. Ponowna negatywna decyzja podjęta przez pracodawcę przy udziale Komisji Socjalnej jest ostateczna.

III.  Tworzenie funduszu

§ 5

 1. Odpis podstawowy dla nauczycieli tworzy się w oparciu o postanowienia art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela- zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 2. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwiększa się :

a)   Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS  dla byłych pracowników- emerytów i rencistów ( z wyjątkiem byłych nauczycieli)

b)  Zgodnie z art. 53 ust. 2  ustawy  Karta Nauczyciela dla byłych nauczycieli – emerytów i rencistów

c)  odsetki od środków Funduszu gromadzonych na rachunku bankowym i lokatach terminowych

d)  darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

e) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

 1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku  kalendarzowym ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , powinny złożyć w nieprzekraczalnym terminie do końca marca każdego roku ,  do Dyrektora przedszkola informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
  1. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1, lub złożyła  po terminie , nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym  korzystać ze świadczeń  finansowanych z funduszu.
  2. Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane  w oparciu o złożoną deklarację z roku poprzedniego, chyba, że uprawniony złoży  wcześniejszą informację
  3. 6.        Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 31 marca, nie składają takiej informacji, gdyż świadczenia otrzymują po złożeniu tylko wniosku stanowiącego załącznik  nr 4 do Regulaminu
  4. Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski, o przyznanie świadczenia finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności  danych przedstawionych w informacji lub we wniosku, może zażądać od składającego taką informację lub wniosek, dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu pracy, dochodach współmałżonka,  dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny, decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku, decyzji i przyznaniu emerytury lub renty
  5.  Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
  6. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
  7. Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku ze zobowiązaniami Funduszu.

 

IV.   PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 6

1.  Środki Funduszu  przeznacza się  na finansowanie lub dofinansowanie:

a) Corocznego świadczenia urlopowego dla nauczycieli wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa jest w ustawie. Świadczenie to  określone w art. 53 ust. 1 a ustawy Karta Nauczyciela jest wypłacane proporcjonalnie do czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, do końca sierpnia każdego roku.

b) Wypoczynku :Krajowego i zagranicznego , poprzez dofinansowanie  do skierowania do ośrodka

c) Działalności kulturalno- oświatowej i turystycznej

 • Dopłata do biletów wstępu do kin, teatrów, na imprezy  kulturalne i sportowe itp. Pokrycie kosztu imprezy turystyczno- krajoznawczej , organizowanej przez zakład pracy ( w tym koszty przejazdu, noclegi)

d) Pomoc rzeczowo- lub finansowa:

 • W związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi , klęskami żywiołowymi, chorobą przewlekłą lub śmiercią najbliższego członka rodziny  uprawnionego do korzystania z funduszu – przyznawana na wniosek  osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna, organizacji związkowej
 • W związku  ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej)  w okresie świat , na wniosek pracownika
 • Warunkiem uzyskania pomocy jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu  potwierdzającego sytuację tj. w przypadku choroby przewlekłej- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę przewlekłą, w przypadku śmierci członka rodziny- kserokopia odpisu skróconego  aktu zgonu.
 • W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek ) odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu).
 • Pożyczek zwrotnych i bezzwrotnych na cele mieszkaniowe, na warunkach określonych w dalszych postanowieniach regulaminu.

V.  OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 7

 1. Ze  świadczeń funduszu mogą korzystać:

1)   pracownicy zatrudnieni  na podstawie umowy o pracę ( w całym okresie      zatrudnienia),  w tym na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego, bez względu na rodzaj umowy o pracę, i staż pracy, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych- dłuższych niż 30 dni.

Pomoc z ZFŚŚ nie będzie przyznawana pracownikom zatrudnionym na mniej niż ½ etatu, uzupełniającym etat w przedszkolu. Pracownicy ci, otrzymują pełne  świadczenia w swojej szkole macierzystej.

2) pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru, minowania bez względu na  czas pracy i staż z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych- dłuższych niż 30 dni.

3) emeryci i renciści ( w okresie renty z tytułu niezdolności do pracy) byli pracownicy zakładu, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę jeśli nie podjęli zatrudnienia w oparciu umowę o pracę u innego pracodawcy, po ustaniu  stosunku pracy.

4) członkowie rodzin osób wymienionych w punktach 1-4 tj.

a) Małżonek

b) Dzieci  własne w wieku do 18 lat, a uczące się do lat 25, oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym  znacznym  lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

c) Małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej

d) Dzieci po zmarłym pracowniku  lub byłym pracowniku w wieku do 18 lat, a uczące się do lat 25

2.  Uprawnienia do korzystania z funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust.1 pkt. 4 b,c,d  w przypadku wstąpienia w związek małżeński

VI .  ZASADY I WARUNKI  PRZYZNAWANIA

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 8

    Szczegółowe zasady przyznawania usług i świadczeń socjalnych

 1. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.
 2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy   (nie mają charakteru roszczeniowego) i mogą być realizowane tylko do wysokości zgromadzonych środków Funduszu.
 3. W razie odmownego załatwienia wniosku należy podać osobie uprawnionej przyczyny odmowy na piśmie. Osoba ta może w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia wystąpić z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 4. Głównym  kryterium przyznawania świadczeń czy dopłat ze środków Funduszu jest sytuacja  materialna osoby i jej rodziny składającej wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu i zawierający  oświadczenie wnioskodawcy o jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
 5.   Dopłata do różnych form świadczeń z Funduszu będzie przyznawana  w pierwszej kolejności:

                 1)  osobom o szczególnie niskich dochodach,

            2)  osobom utrzymującym dzieci niepełnosprawne, które ze względu na stan  zdrowia wymagają szczególnej  

                  opieki i leczenia,

6.  Pierwszeństwo w uzyskiwaniu ulgowych usług i świadczeń mają osoby uprawnione   znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej  i materialnej, ocenianej łącznie.

7. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej ubiegającej się o świadczenia finansowane z Funduszu, są wszelkie dochody rodziny (żona, mąż, dzieci)  podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem rolnym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pochodzące z takich źródeł jak: wynagrodzenie wynikające  z  umowy za pracę, zlecenia i umowy o dzieło, umowy agencyjnej , renty  emerytury, alimenty, dochody z działalności gospodarczej, najmu dzierżawy pozostałe prawa majątkowe, pozostałe źródła dochodu pomniejszone o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz koszty uzyskania przychodów stosownie do przepisów podatkowych.

8. Dochodem  na jednego członka rodziny ustala się sumując dochody wszystkich uprawnionych członków rodziny, dzieląc te dochody przez  12 miesięcy oraz przez liczbę uprawnionych członków rodziny.

9. Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd albo wykorzystała przyznane środki z funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem, traci prawo do korzystania ze środków funduszu przez dwa kolejne okresy, na jakie można otrzymać dane świadczenie lub pomoc. Ponadto jest obowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami.

10. Pomoc z Funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków określonych w rocznym planie wydatków  według następujących kryteriów:

a)     dopłata do wypoczynku i wczasów – 1 raz w roku  wg tabeli progów określonych w zał. nr 1,

b)     dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży – 1 raz w roku wg kryterium dochodowego

c)      dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie – 1 raz w roku

d)     pomoc rzeczowa i finansowa  przyznawana będzie w wysokości:

-          w wypadkach losowych, do wysokości jednokrotnego najniższego wynagrodzenia,

-          w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, do wysokości dwukrotnego najniższego wynagrodzenia.

2. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe

Pomoc udzielana na cele mieszkaniowe może być przydzielona pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na:

 1. budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego,
 2. zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – od spółdzielni mieszkaniowej, firmy budującej domy w ramach działalności gospodarczej, od osoby fizycznej,
 3. modernizację  pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny,
 4.  przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 5.  uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej,
 6.  koszty wykupu zajmowanych lokali na własność,
 7.  koszty remontu i modernizacji mieszkania lub domu,
 8.   kaucje i opłaty wymagane przy kupnie i zamianie mieszkań
 9. Pomoc na cele mieszkaniowe jest przyznawana w formie pożyczki (pomocy zwrotnej) .  Pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłaty w zależności od sytuacji materialnej, życiowej i mieszkaniowej pożyczkobiorcy po spełnieniu warunków określonych w umowie z pożyczkobiorcą.
 10. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia co najmniej dwóch pracowników. Poręczyciel nie może być pracownikiem zatrudnionym za czas określony oraz będącym w okresie wypowiedzenia.
 11. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 1 % rocznie.
 12. Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe zależy od środków przeznaczonych na ten cel w preliminarzu.
 13. Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe składają wniosek stanowiący zał. nr 3 do regulaminu łącznie z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie w dniu składania wniosku
 14. W przypadku ubiegania się o pomoc na cele mieszkaniowe – z wyjątkiem pożyczek na remont i modernizację mieszkań lub domów – osoba uprawniona zobowiązania jest przedstawić niezbędne dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki ( np. zatwierdzony kosztorys podjętej inwestycji, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie  wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego do spółdzielni).
 15.  Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona nie częściej niż raz na trzy lata.
 16.  Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
 17. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie między pracodawcą a pożyczkobiorcą stanowiącej zał. nr 4 do regulaminu.
 18. Spłata ustalonych rat pożyczki  następuje  od następnego miesiąca po dacie podpisania umowy.
 19. W przypadkach losowych , takich jak zalanie mieszkania, pożar, kradzież pożyczkobiorca może ubiegać się o:
 • zawieszenie spłaty na  jeden rok
 •  umorzenie niespłaconej pożyczki
 • pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji  materialnej, uniemożliwiającej spłatę zadłużenia.

20. Wniosek w sprawie zawieszenia spłaty części pożyczki powinien być uzupełniony  o dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy .

21. Decyzję w sprawie zawieszenia spłaty pożyczki podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i Komisją Socjalną.

22.   Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz  z oprocentowaniem w przypadku:

 • rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 K.p. z winy  pracownika lub art. 26.1 K.N.
 •   wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie.

23.  W przypadku innych przyczyn, spłata pożyczki następuje na warunkach   ustalonych w   umowie.

24.   W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli. Spłaceniu przez poręczycieli nie podlega jedynie kwota nie spłaconej pożyczki w przypadku śmierci    pożyczkobiorcy.

25.  Pracodawca nie może dochodzić od pożyczkobiorcy zwrotu umorzonej w całości lub w części pożyczki, jeżeli pożyczkobiorca spełnił warunki umowy

VII.  Zasady i tryb pracy komisji Socjalnej

§ 9

 1. Komisję Socjalną tworzą przedstawiciele pracodawcy oraz  przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych .
 2. Komisję powołuje pracodawca.
 3. Komisja Socjalna posiada kompetencje opiniodawcze.
 4. W skład Komisji Socjalnej może wejść przedstawiciel emerytowanych pracowników  przedszkola.
 5. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący.
 6. Posiedzenia odbywają się przy udziale zaproszonych przez przewodniczącego  przedstawicieli związków zawodowych działających w placówce.
 7. Posiedzenia komisji są protokołowane przez wyznaczonego członka komisji.
 8. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie  komisji i przedstawiciele związków zawodowych.
 9. Członkowie komisji  zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegani ustawy o ochronie danych osobowych , w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych pracowników i ich rodzin.
 10. Członkowie komisji zobowiązani są do podpisania  upoważnień,  umożliwiających im przetwarzanie danych osobowych.

 

VIII.   Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Regulamin udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
 2. Zmiany w treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadza się każdorazowo aneksem.
 3. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie  mają zastosowanie przepisy powołanej ustawy z dnia 04 marca 1994 r. z późn. zm.   o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 4. Pełną obsługę finansową  dotyczącą pomocy udzielanej ze środków funduszu prowadzi  ZOPO w Białej Piskiej

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia……………………………...

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2015 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Frąckiewicz
Ilość wyświetleń: 853
29 stycznia 2015 13:09 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2015 13:07 (Jadwiga Frąckiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl