Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Regulaminy zobacz archiwum »

Regulamin pracy

           

REGULAMIN PRACY

W MIEJSKIM  PRZEDSZKOLU W BIAŁEJ PISKIEJ

 

Podstawa prawna opracowania regulaminu:

 • art. 104 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku- Kodeks Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)
 • ustawa  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 wraz z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr , poz.)

Rozdział     I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z  tym prawa i obowiązki pracodawcy i wszystkich pracowników bez względu na  zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.

§2

Pracodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Dyrektor Miejskiego  Przedszkola w Białej Piskiej,  który wykonuje czynności w sprawach będących przedmiotem niniejszego  regulaminu.

 

§ 3

  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 • nauczycielach- rozumie się przez to  pracowników podlegających przepisom ustawy  Karta Nauczyciela.
 • Pracownikach samorządowych- rozumie się przez to pracowników administracji i obsługi   podlegających ustawie o pracownikach samorządowych.

§ 4

 1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z Regulaminem. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią regulaminu, podpisane przez pracownika wraz z datą, powinno być załączone do akt osobowych. Wzór oświadczenia pracownika stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Wszystkie osoby wykonujące pracę na terenie przedszkola na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy na wykonanie usługi, są zobowiązane do przestrzegania przepisów regulaminu pracy, o charakterze porządkowym.
 3. Pracodawca przyjmuje codziennie pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw ogólnych placówki.
 4.  Pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy, otrzymania pisemnej  odpowiedzi w związku ze skierowanym do pracodawcy pismem, w ciągu 30 dni od dnia jego wpływu do dyrektora.

Rozdział     II

Prawa i obowiązki pracodawcy

§ 5

 1. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do:
 • Skierowania pracownika przed podjęciem pracy w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej, na wstępne badania lekarskie, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 • Zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy, podstawowymi uprawnieniami. Zakres obowiązków jest potwierdzony przez pracownika na piśmie.
 • Organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i jakości pracy.
 • Organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym tempie.
 • Przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas nieokreślony, określony lub w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zapewnienia pracownikom  środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego lub związanych z tym ekwiwalentów pieniężnych.
 • Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznego  szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia.
 • Ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Zaspokajania, w miarę posiadanych środków- bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników, zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych.
 • Stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników.
 • Prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
 • Przechowywanie akt pracowniczych oraz dokumentacji związanej z zatrudnieniem  pracowników, w warunkach  niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia  społecznego.
 • Prowadzenia i opracowywania dla każdego pracownika zakresu obowiązków i odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku pracy.
 1. Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące  lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.
 3. Pracownik, który doznał w wyniku mobbingu rozstroju zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
 4. Pracownik, który w wyniku mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania, w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w pkt.3, uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.
 6. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
 7. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie.
 8. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązywania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownik w świadectwie pracy należy podać także informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.

10.Pracownik może w ciągu 7 dni wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie  nieuwzględnienia wniosku, pracownikami przysługuje w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sadu pracy.

11.Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie, o którym mowa przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

 

Rozdział III

Obowiązki pracownika

§6

 1. Pracownik jest zobowiązany w szczególności:
 • Przestrzegać ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywać go w sposób efektywny.
 • Sumiennie podpisywać listy obecności (pracownicy administracji i obsługi), dokonywać wpisów w dzienniku (nauczyciele) oraz prowadzić prawidłowo dokumentację związaną z pełnioną przez siebie funkcją.
 • Sumienie wykonywać polecenia przełożonych – o odmowie lub przeszkodach w ich wykonaniu poinformować wraz z uzasadnieniem pracodawcę na piśmie.
 • Uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i szkoleniach wewnętrznych, a nieobecność każdorazowo zgłaszać na piśmie (z wyjątkiem zwolnienia lekarskiego, opieki nad dzieckiem, urlopem okolicznościowym).
 • Przestrzegać tajemnicy służbowej, zwłaszcza tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej.
 • Przestrzegać ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Stale podnosić kwalifikacje zawodowe.
 • Przejawiać koleżeński stosunek do wszystkich współpracowników, okazywać pomoc podwładnym, okazywać pomoc młodym pracownikom w adaptacji.
 • Przestrzegać Regulaminu pracy  oraz ustalonego  porządku, postanowień Statutu, programu wychowawczego i profilaktycznego.
 • Przestrzegać przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych i innych. W szczególności pracownik jest zobowiązany:
  • Znać przepisy i zasady bhp oraz brać udział w szkoleniach i instruktażu, z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym
  • Wykonywać pracę zgodnie z przepisami  i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.
  • Dbać o należyty stan maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy
  • Stosować środki ochrony zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem
  • Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarza.
  • Niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonych w zakładzie pracy wypadkach, zagrożeniach życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, oraz inne osoby o grożącym im niebezpieczeństwie
  • Współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp
  • Chronić mienie przedszkola w zakresie odpowiedzialności zwykłej lub zgodnie z przyjętą odpowiedzialnością indywidualną:
   • Używać zgodnie z przeznaczeniem (wyposażenie, narzędzia, dokumenty, pieczęcie)
   • Zgłaszać niezwłocznie stwierdzony fakt zniszczenia, zepsucia i nie podejmować się samodzielnych napraw)
   • Zapobiegać kradzieżom majątku przedszkola
   • Zabezpieczyć po skończeniu pracy pomieszczenia, wyłączyć urządzenia, zamknąć drzwi i okna.
  • Dbać o czystość i porządek stanowiska pracy i wokół niego.
  • Przestrzegać zasad współżycia społecznego udokumentowanego w Kodeksie Etyki.
  • Informować o zmianach w danych osobowych.

§ 7

Pracownik posiadający dokumenty tajne lub poufne zobowiązany jest stosować się ściśle  do wydawanych mu instrukcji o ich przechowywaniu.

§ 8

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia  lub życia  pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.                                                                            

§ 9

Jeżeli powstrzymywanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 8, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§10

Za czas powstrzymywania się od wykonywania pracy  lub oddalenia się z miejsca pracy, w przypadkach, o których mowa a w § 8 i 19  pracownik  zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 11

Pracownik ma prawo po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. 

§ 12

Spożywanie alkoholu oraz przebywanie osób pod  wpływem alkoholu jest na terenie Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej zabronione.

Na terenie i w pomieszczeniach przedszkola obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Rozdział      IV

Organizacja i porządek pracy

§ 13

 1. O niemożności stawienia się w pracy z przyczyn wcześniej znanych pracownik powinien uprzedzać pracodawcę.
 2. W razie niestawienia się do pracy, poza wyżej wymienionym przypadkiem, pracownik obowiązany jest powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i o przewidywanym czasie jej trwania  pierwszego dnia nieobecności (telefonicznie. przez inną osobę ) lub nie później niż w dniu następnym osobiście, poczta, lub przez inną osobę. Niedotrzymanie powyższego terminu jest usprawiedliwione , jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.
 3. Pracownik jest zobowiązany do usprawiedliwienia swojej  nieobecności w pracy lub spóźnienie się od pracy, a w szczególnych wypadkach określonych w przepisach- przedstawić  także odpowiednie dowody.
 4. Dokumentami potwierdzającymi nieobecność są:
 • Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy
 • Decyzje właściwego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, wydane na podstawie przepisów orzekających o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 • Oświadczenia pracownika  w przypadku konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola
 • Imienne wezwanie do osobistego stawienia się przed organem właściwym w sprawach powszechnego obowiązku obrony, sądem, prokuraturą, policją organami administracji rządowej lub samorządowej
 • Oświadczenie pracownika o odbyciu podróży służbowej
 1. Decyzję o uznaniu nieobecności pracownika za usprawiedliwioną podejmuje dyrektor przedszkola.
 2. O uznaniu nieobecności za nieusprawiedliwioną powiadamia się pracownika na piśmie.

§ 14

 1. Pracownik może być zwolniony od pracy przez dyrektora na czas niezbędny do załatwienia ważnej sprawy osobistej. Zwolnienia można udzielić, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia.
 2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w okt.1 nie przysługuje wynagrodzenie, chyba, że pracownik odpracował  czas zwolnienia. Odpracowanie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 15

 1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze:
 • 2 dni- w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy
 • 1 dnia – w razie ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu siostry, brata, teścia, teściowej, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika  lub pod jego bezpośrednią opieką.
 1. Zwolnienia wymienione w pkt.1 są udzielane w dniach następujących po zdarzeniu uzasadniającym ich udzielenie lub w dniu wystąpienia zdarzenia.
 2. Po wykorzystaniu zwolnienia, pracownik zobowiązany jest przedstawić odpis skróconego aktu  ze stanu cywilnego, dotyczącego zdarzenia.
 3. Jeżeli pracownik korzysta już z jakiegoś zwolnienia od pracy, np. urlopu wypoczynkowego, niezdolności do pracy z powodu choroby, to nie przysługują mu zwolnienia okolicznościowe omówione w niniejszym paragrafie.

 

Rozdział V

Urlopy i zwolnienia od pracy

§ 16

 1. Pracownikom przysługuje coroczny nieprzerwalny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze:
 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze  czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w pkt. 1, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie pkt. 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w pkt.1
 4. Dni, których nie wlicza się do urlopu oraz nie rozpoczyna się urlopu to:
 • 35 dni roboczych  -  dla nauczycieli
 • 20 dni roboczych dal pracowników administracyjno- obsługowych   -  jeżeli pracownik pracuje krócej niż 10 lat
 • 26 dni roboczych  dla pracowników administracyjno- obsługowych  -  jeżeli pracownik pracuje co najmniej 10 lat
 • Niedziele
 • Święta:

                  1 Stycznia - Nowy Rok,

                   6  stycznia- Trzech Króli

                   Święta Wielkanocne

                  1 maja – Święto Pracy

                  3 maja- Święto Konstytucji

                  Boże Ciało

                 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi

                1 listopada- Święto Zmarłych

                11 listopada- Święto Narodowe

                Święta Bożego Narodzenia

 5.  W przedszkolu istnieje możliwość wykorzystania urlopu najczęściej  tylko w okresie wakacji .Na wniosek pracownika obsługi pracodawca może udzielić urlopu od 1- 4 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Pracownik zgłasza żądanie o udzielenie urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

§17

1. W przypadku pracowników administracyjno- obsługowych do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu kończenia:

 1. Zasadniczej  lub równorzędnej szkoły zawodowej -przewidziany programem czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż 3 lata
 2. Średniej szkoły zawodowej, przewidziany programem czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż 5 lat
 3. Średniej szkoły ogólnokształcącej- 4 lata
 4.  Szkoły policealnej-6 lat
 5.  Szkoły wyższej-8 lat

 Okresy nauki, nie podlegają sumowaniu.

2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w trakcie trwania zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego co jest korzystniejsze dla pracownika.

§18

 1. Urlopy wypoczynkowe są udzielane zgodnie z planem urlopów lub ustalany jest termin w porozumieniu z pracownikiem. Plan urlopu ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
 2. Pracownik może rozpocząć urlop po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy na karcie urlopowej.
 3. Plan urlopu na dany rok ustala się do 30 kwietnia.
 4. Plany urlopów zatwierdza dyrektor przedszkola.
 5. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników najpóźniej do 1 maja danego roku.
 6. Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika  w terminie przez niego wskazanym 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.
 7. Na wniosek pracownika w wyjątkowych sytuacjach , urlop pracownika  może być udzielony poza planem urlopów.
 8. Wykorzystanie urlopu powinno nastąpić w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, poza 4 dniami urlopu na żądanie. W uzasadnionych przypadkach urlop może być wykorzystany  w innym terminie, nie później jednak niż do 31 marca następnego roku.
 9. Dyrektor przedszkola jest obowiązany do zmiany terminu urlopu wypoczynkowego i udzielenia go w innym terminie, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w zaplanowanym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:
 • Czasowej niezdolności do pracy  do pracy z powodu choroby
 • Odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
 • Urlopu macierzyńskiego

       10.  Za czas urlopu przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, jakie by otrzymywał gdyby w tym czasie pracował.   Zmienne  składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających   miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadku znacznego wahania  wysokości wynagrodzenia okres może być przedłużony do 12 miesięcy.

11. W okresie wypowiedzenia stosunku pracy, pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, jeżeli pracodawca w tym okresie mu go udzielił.

12. Za właściwą organizację pracy, w tym również za wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez podległych pracowników odpowiada dyrektor.

§ 19

Urlop pracownika administracyjno- obsługowego na wniosek pracownika może zostać podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych, do których zaliczamy  oprócz dni korzystania z urlopu, również dni wolne od pracy przypadające przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

§ 20

 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami lub na wniosek pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika  mogłaby spowodować zakłócenie toku pracy.
 2. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają  okoliczności nie przewidziane z chwilą  rozpoczynanie urlopu. Pracodawca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty  poniesione przez pracownika z powodu  odwołania go z urlopu. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów jest fakt poniesienia szkody.

§ 21

Na wniosek pracownika, pracodawca obowiązany jest udzielić jej urlopu wypoczynkowego bieżącego, jak i zaległego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

§ 22

Pracodawca obowiązany jest udzielić pełnego urlopu wypoczynkowego tak bieżącego jak i zaległego pracownikowi, z którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z powodów przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką. Jeżeli pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy przed złożeniem wniosku rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, otrzymuje cały urlop.

§ 23

 1. Pracownik może wykorzystać 4 dni urlopu na żądanie, w terminie przez siebie wskazanym.
 2. W celu wykorzystania urlopu na żądanie, pracownik powinien poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu udzielania urlopu.
 3. Niewykorzystany urlop na żądanie staje się od 1 stycznia urlopem zaległym, do którego stosuje się ogólne zasady dotyczące urlopów wypoczynkowych.

§ 24

 1. Pracownikowi może być udzielony na pisemny wniosek urlop bezpłatny.
 2. Pracownikowi za jego zgodą wyrażoną na  piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami.

§ 25

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

 • W celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy)
 • Podejmującemu naukę w szkole lub innych formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy
 • Na czas pełnienia funkcji związkowych z wyboru, jeżeli z tego faktu wynika wykorzystanie tej funkcji w formie etatowej.

§26

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nie określony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat, przysługuje urlop dla podratowania zdrowia w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku.
 2. Podstawą udzielenia urlopu dla podratowania zdrowia stanowi orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela.
 3. Łączny wymiar urlopu dla podratowania zdrowia nie może przekroczyć 3 lat.

§ 27

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej 1 dziecko w wieku  do lat 14, przysługuje w ciągu roku 2 dni zwolnienia od pracy,  zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 28

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

 • Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy
 •  Decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób, w razie odosobnienia pracownika w związku z chorobą zakaźną
 • Imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy, zwierający adnotację potwierdzającą stawienie się na wezwanie.

 

Rozdział VI

Czas pracy

§ 29

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.
 2. W czasie określonym jako godziny pracy, pracownik powinien być przygotowany do świadczenia pracy (odpowiednia odzież i obuwie).
 3. Czas pracy powinien być przeznaczony na wykonywanie pracy.

§ 30

 1. Czas pracy w pełnym wymiarze wynosi
 • Dla nauczycieli nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, w tym liczba godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, które określone są w Karcie Nauczyciela oraz innych rozporządzeniach  wykonawczych, wydanych do ustawy o systemie oświaty.
 • Dla pracowników nie będących nauczycielami, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy , w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym 4 miesięcy.
 • Nauczyciele w grupach sześciolatków- 22 godziny
 • Nauczyciele w grupach młodszych- 25 godzin
 • Jest kobietą w ciąży
 • Osobą samotnie wychowująca dziecko do lat 4
 • Odbywa awans na kolejny stopień zawodowy
 1. Praca wykonywana ponad wymiar określana jest  odpowiednio : u nauczycieli- pracą w godzinach ponadwymiarowych, u pracowników administracyjno- obsługowych –pracą w godzinach nadliczbowych.
 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktyczno- opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi:
 3. Tylko w szczególnych wypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach nadliczbowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć.
 4. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 5. Nauczycielowi nie można przydzielić godzin ponadwymiarowych bez jego zgody gdy:
 6. Wykonywanie pracy poza regulaminowym czasem przez pracowników administracyjno- obsługowych dopuszczalne jest tylko w celu usunięcia awarii lub z tytułu innych szczególnie ważnych potrzeb pracodawcy. Za pracę w godzinach nadliczbowych, na wniosek w/w pracowników może być udzielony czas wolny wg zasady „godzina za godzinę”
 7. Pracownicy mają wszystkie soboty wolne.
 8. Nauczyciele realizują poszczególne zajęcia dydaktyczno- opiekuńczo wychowawcze zgodnie z opracowanymi miesięcznymi planami pracy oraz ramowy rozkładem dnia grupy.

 

§ 31

 1. Obecność w pracy pracownik nie będący nauczycielem potwierdza osobiście podpisem na liście obecności, bezpośrednio po przyjściu do pracy.
 2. Lista obecności kontrolowana jest codziennie przez intendenta przedszkola i znajduje się w pokoju intendenta.
 3. Nauczyciele potwierdzają obecność w pracy wpisem do dziennika zajęć.

§ 32

 1. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników administracyjno- obsługowych:
 • Kucharka – 7.00-15.00
 • Pomoc kuchenna- 7.00-15.00
 • Intendent- 7.30-15.30
 • Woźna- 7.00-15.00
 • Woźna – 8.00-16.00
 • Pomoc nauczyciela- 6.30-14.30
 1. Nauczyciel rozpoczyna i kończy  zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Pozostałe czynności i zajęcia związane z przydziałem zadań, nauczyciel realizuje w czasie określonym indywidualnie.

§ 33

 

 1. Pracownik na pisemny wniosek, szczegółowo uzasadniony, może uzyskać zgodę na zmianę godzin pracy. Zmiana godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy nie może powodować zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Zgodę na zmianę godzin pracy wydaje dyrektora. Zgodę wpina się do akt pracowniczych. 
 2. Praca wykonywana przez pracowników niebędących nauczycielami ponad obowiązujące  pracownika normy czasu, a także praca wykonywana ponad przedłużony wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu  czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Raca taka jest dopuszczalna tylko w sytuacji: 
 • Konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
 • Szczególnych potrzeb pracodawcy
 • Młodociani
 • Kobiety w ciąży
 • Jedyni opiekunowie dzieci w wieku do lat 4 (chyba , że wyrażą zgodę)
 1. Liczba  godzin nadliczbowych wynikających z realizacji pkt.2 nie może przekroczyć  dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.
 2. Praca w godzinach nadliczbowych wynikających ze szczególnych potrzeb przedszkola musi być potwierdzona zgodą pracodawcy.
 3. Pracownik nie może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, chyba, że zachodzą szczególnie ważne okoliczności uzasadniające odmowę.
 4. W godzinach nadliczbowych nie mogą być zatrudnieni:

§ 34

 1. Dniami ustawowo wolnymi od pracy są niedziele i święta określone odrębnymi przepisami.
 2. Za pracę w niedzielę uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godzinami 6.00 w tym dniu, a godziną 7.00 dnia następnego.
 3. Praca w niedziele i święta może być wykonywana tylko w przypadkach:
 • Wykonywania akcji ratowniczej w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia
 • Niezbędnych remontów
 • Pilnowania mienia
 1. Pracownikowi , wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach o których mowa w ust. 3, przedszkole zapewnia inny dzień wolny od pracy : w zamian za niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, w zamian za pracę w święto- w ciągu okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa 3 miesiące.
 2. Pracownikowi, którego dobowa norma czasu przekracza 6 godzin, przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy na spożycie posiłku, wliczona do czasu pracy.

§ 35

Ze względu na charakter pracy, praca w godzinach nocnych nie występuje.

§ 36

Wyjścia służbowe i prywatne w godzinach pracy są odnotowywane w Zeszycie wyjść, który znajduje się w pokoju intendenta.

§ 37

Przebywanie poza godzinami pracy przedszkola w obiekcie, bez zgody i wiedzy dyrektora jest niedozwolone.

 

Rozdziała VII

Procedura związana z podejrzeniem pracownika o prace pod wpływem alkoholu

§ 38

 1. Każdy  pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości. Obowiązek sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązku trzeźwości ciąży na pracodawcy.
 2. Realizacja w/w obowiązku polega na niedopuszczeniu do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazują na spożycie alkoholu oraz na surowym reagowaniu na przypadki spożywania alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy.
 3. Zabrania się wstępu na teren zakładu pracy  pracownikom, po spożyciu alkoholu w okresie świadczenia pracy, przebywania na  urlopie lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W sytuacji konieczności załatwienia jakiś pilnych spraw, pracownik telefonuje lub za pośrednictwem osób trzecich komunikuje się z dyrektorem.
 4. Kontroli trzeźwości dokonuje na zgłoszenie dyrektora przedszkola – policja.
 5. Pracownik ma prawo żądać pobrania krwi w celu określenia swojego stanu trzeźwości.
 6. Koszty badań stanu trzeźwości ponosi pracodawca.
 7. W przypadku stwierdzenia u pracownika stanu nietrzeźwości- koszty badania scedowane zostają na pracownika.
 8. Stan nietrzeźwości spowodowany nadmiernym zżyciem leków  lub innych paraleków sporządzonych na bazie  alkoholu etylowego, będzie uważany za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 9. Osoba prowadząca kontrolę sporządza protokół, który powinien zawierać: dane osoby zgłaszającej naruszenie obowiązku trzeźwości lub informację ogólną o zgłoszeniu, określenie miejsca i czasu przyjęcia zgłoszenia, dane osobowe pracownika podejrzanego o naruszenie obowiązku trzeźwości oraz opis sposobu i okoliczności naruszenia tego obowiązku, krótki opis podejmowanych w trakcie postepowania czynności, wyniki badań na zwartość alkoholu, datę sporządzenia protokołu, czas prowadzenia postępowania, podpisy osób sporządzających protokół i osób podejrzanych o naruszenie obowiązku trzeźwości.

 

Rozdział VIII

Ochrona wynagrodzenia za pracę

§ 39

 1. Wynagrodzenie wypłaca się:
 • W przypadku nauczycieli: miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w pierwszym dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona na podstawie już wykonywanych prac, wypłaca się miesięcznie z dołu do końca miesiąca  lub jeżeli jest on dniem ustawowo wolnym od pracy, w dniu poprzedzającym ten dzień
 • W przypadku pracowników administracji i obsługi: miesięcznie z dołu do końca danego miesiąca
 1. Zasiłki chorobowe dla wszystkich pracowników wypłacane są z dołu w ostatnim dniu miesiąca, a jeżeli jest on dniem ustawowo wolnym od pracy, w dniu poprzedzającym ten dzień.
 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się przelewem na konto bankowe pracownika, za jego uprzednią zgodą  wyrażoną na piśmie.
 3. Wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy uważana jest za dobro osobiste pracownika  i objęte jest tajemnica, którą zobowiązane są zachować: pracodawca, osoba naliczająca i wypłacająca przedmiotowe świadczenie, oraz osoby administrujące zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące wynagradzania zawarte są w Regulaminie wynagradzania pracowników administracji obsługi w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej oraz  Ustawie –Karta Nauczyciela.

 

Rozdział   IX

Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 40

 1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 2. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do:
 • Kierowania pracowników na lekarskie  badania profilaktyczne
 • Wydania pracownikom przed przystąpieniem do pracy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej higieny osobistej
 • Wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce do przechowywania odzieży roboczej, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.
 1. Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien byś przeszkolony w zakresie znajomości przepisów bhp, ochrony p. pożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąz się z wykonywaną pracą.
 2. Instruktaż wstępny pracownika w zakresie przepisów bhp przeprowadza koordynator d. s bezpieczeństwa, stanowiskowy – dyrektor.
 3. Szkolenie podstawowe w zakresie bhp winien pracownik ukończyć najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia,
 4. Częstotliwość przeprowadzania okresowych szkoleń bhp wynosi: pracownicy administracyjno- obsługowi -co 3 lata , nauczyciele co 6 lat.
 5. Przeszkolenie pracownika powinno być przez niego potwierdzone na piśmie.
 6. Czas szkolenia w zakresie bhp jest traktowany na równi z  czasem pracy.

 

§ 41

Za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy odpowiedzialny jest specjalista d.s bhp, który w szczególności odpowiedzialny jest za :

 • Zorganizowania stanowiska zgodnie z przepisami  i zasadami bhp
 • Zapewnienie pracownikom odzieży roboczej i obuwia, środków ochrony indywidualnej, oraz pilnowania aby te środki były stosowane zgodnie z przeznaczeniem
 • Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac w sposób zapewniający ochronę przed wypadkami i chorobami zakaźnymi oraz schorzeniami związanymi z warunkami środowiska pracy
 • Zapewnienie odpowiedniego stanu pomieszczeń oraz właściwego wyposażenia technicznego
 • Zapewnienie możliwości przestrzegania przez pracowników  przepisów i zasad bhp.

§ 42

 Przestrzeganie przepisów bhp jest obowiązkiem każdego pracownika. Pracownik w szczególności ma obowiązek:

 • Znać przepisy bhp, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym
 • Wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać wydanych w tym zakresie zarządzeń i wskazań przełożonych
 • Dbać o należny stan maszyn, urządzeń, narzędzi i obuwia roboczego oraz środków  ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem
 • Poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym badaniom zarządzonym przez właściwe organa i stosować się do zaleceń lekarskich.                                                         

§ 43

 1. Pracownikom przydzielana jest odzież i obuwie robocze do stałego indywidualnego użytkowania i wpisywana jest do kartoteki indywidualnego wyposażenia pracownika.
 2. Pracodawca dopuszcza możliwość wypłacenia ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze pracownikom.
 3. Przy obliczaniu ekwiwalentu bierze się pod  uwagę średnie ceny obowiązujące w jednostkach handlowych.
 4. Pranie odzieży roboczej należy do pracodawcy.
 5. Okres używalności odzieży ochronnej i środków ochrony liczy się od dnia przydziału do czasu wynikającego z tabeli norm.
 6. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłuża się okres używalności przydzielonych przedmiotów proporcjonalnie do czasu pracy.
 7. Wydawanie pracownikom odzieży roboczej oraz prowadzenie kartotek osobistego wyposażenia, wyliczenie ekwiwalentów za odzież i za pranie odzieży  prowadzi intendent przedszkola.

§ 44

 Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy i stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu dyrektora, Inspektora bhp . Jeżeli skutki wypadku ujawnią się w późniejszym terminie, pracownik niezwłocznie informuje o zauważonych skutkach dyrektora i Inspektora bhp.

 1. Pracownik, który zauważył wypadek przy pracy lub dowiedział się o nim jest zobowiązany niezwłocznie udzielić  poszkodowanemu pomocy oraz zawiadomić o wypadku poszkodowanego i Inspektora bhp oraz zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia.
 2. W razie wypadku w pracy przedszkole jest zobowiązane: udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, podjąć niezbędne działania  eliminujące zagrożenie lub ograniczające zagrożenie, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, zastosować odpowiednie środki  zapobiegające podobnym  wypadkom.
 3. Zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku jest zobowiązany do  ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.
 4. Po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku Zespół niezwłocznie sporządza protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. Protokół zatwierdza dyrektor przedszkola. Zatwierdzony  Protokół powypadkowy Inspektor bhp niezwłocznie doręcza  poszkodowanemu pracownikowi ,pouczając go o sposobie i trybie odwołania.

Rozdziała X

Ochrona przeciwpożarowa

§ 45

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Odbycie przeszkolenia pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
 2. Szkolenie prowadzi Inspektor bhp lub Inspektor ochrony przeciwpożarowej na wniosek dyrektora.

 

§ 46

 1. Dyrektor przedszkola jako użytkownik obiektu, zapewnia jego ochronę przeciwpożarową i obowiązany jest w szczególności do:
 • Przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
 • Wyposażyć obiekt w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy oraz środki gaśnicze, zgodnie z zasadami  określonymi w odrębnych przepisach
 • Zapewnić osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji na wypadek pożaru
 • Ustalić sposób postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego  miejscowego zagrożenia

2. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca z budynku, jest zobowiązana do zabezpieczenia budynku lub terenu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

§ 47

 1. Do obowiązków pracowników w zakresie zapobiegania pożarom należy:
 • Wykonywanie wszystkich czynności i zadań wynikających ze stosunku pracy z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pożarowego.
 • Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz  nie powodowanie sytuacji mogących doprowadzić do powstania pożaru
 • Dokładne sprawdzanie stanowiska pracy przed jego opuszczeniem, w celu upewnienia się czy nie występują okoliczności mogące spowodować pożar
 • Znajomość obsługi oraz zasad stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Niezastawianie dróg ewakuacyjnych
  • Zaalarmowanie dostępnym i środkami Straży Pożarnej 998 oraz współpracowników
  • Zorganizowanie ewakuacji ludzi i mienia
  • Przystąpienie do likwidacji dostępnymi środkami pożaru
  • Z chwilą przybycia straży pożarnej – podporządkowanie się dowodzącemu akcją ratowniczo- gaśniczą
 1. Do obowiązków pracowników na wypadek powstania pożaru należy:

 

Rozdział X

Ochrona pracy kobiet

§ 48

 1.  Szczegółowej ochronie  podlega praca kobiet, a w szczególności kobiet w ciąży ( po przedłożeniu pracodawcy zaświadczenia lekarskiego).
 2.  Pracodawcy nie wolno :
 • zatrudniać kobiet w ciąży lub opiekującej się dzieckiem do lat 4 w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych lub w porze nocnej, ani delegować  bez jej zgody poza stałe miejsce pracy.
 • kobiecie w ciąży nie wolno wypowiedzieć lub rozwiązać z nią umowy o pracę z wyjątkiem sytuacji, kiedy  likwidacji ulega  placówka.

3.   Pracodawca obowiązany jest w szczególności do :

 • Udzielenia  ciężarnej płatnych (100%) zwolnień na podstawie  przedkładanego zwolnienia lekarskiego .
 • Ewentualnego przeniesienia ciężarnej na inne stanowisko pracy przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia
 • Udzielenia płatnego urlopu macierzyńskiego zgodnie z art. 180 KP.
 • Udzielenia pracownicy wychowującej dziecko do lat 14 w ciągu roku 2 dni wolnych od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 • Pracownica karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.
 • Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwa na karmienie nie przysługuje. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie , przysługuje tylko jedna przerwa na karmienie,

                                                                 Rozdział XII

                                                              Kary za naruszenie porządku i dyscypliny

                                                                                               § 49

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy,przepisów bhp i przeciwpożarowych pracodawca może stosować: karę upomnienia i karę nagany.

    2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika:

 • przepisów bhp, przeciwpożarowych
 • opuszczanie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia i wcześniejszego powiadomienia pracodawcy
 • stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwym ,
 • spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie przedszkola ,
 • wykazywania obraźliwego i lekceważącego stosunku do współpracowników i petentów .
 • nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej,
 • wykonywania pracy w sposób niezgodny z poleceniem pracodawcy. pracodawca może stosować upomnienie , naganę lub karę  pieniężną

 

Rozdział XI

Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy

§ 50

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego niniejszym regulaminem pracy porządku             i dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub higieniczno – sanitarnych pracodawca może stosować:
 • karę upomnienia
 • karę nagany.
 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, pracodawca może również stosować karę pieniężną. Kary porządkowe nakłada dyrektor  przedszkola.
 2.  Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa, niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a kary pieniężne łącznie nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.
 3.  Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.
 4.  Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od przyjęcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia.  Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, z czego należy sporządzić stosowną notatkę wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu pracy.
 5.  Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg przewidzianego dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
 6.  O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informacji o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminu jego wniesienia. Opis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
 7.   Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
 8. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor przedszkola, po rozpatrzeniu stanowiska pracownika. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
 9. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

11.W razie uwzględnienia sprzeciwu co do zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi  równowartość kwoty tej kary.

 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. Postanowienie ust. 14 stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
 2. Nałożenie kary porządkowej nie stoi na przeszkodzie zmniejszeniu premii oraz może być przesłanką nieprzyznania nagrody.
 3. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Karami dyscyplinarnymi są:

         a) nagana z ostrzeżeniem,

          b) zwolnienie z pracy,

          c) zwolnienie z pracy, z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

           d)wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

 1. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

  19.  Wymierzenie kary dyscyplinarnej określonej w pkt.17 podpunkt d jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim.

  20.  Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 51

Naruszenie obowiązków pracowniczych karane upomnieniem bądź naganą jest w szczególności za:

a) niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy,

b) nieusprawiedliwioną nieobecność lub spóźnienie powodujące dezorganizację pracy,

c) nieinformowanie o zaistniałych niebezpiecznych warunkach pracy lub wypadku albo niestosowanie się do zasad bezpiecznej pracy i zasad bhp,

d) opuszczanie miejsca pracy bez pozwolenia dyrektora przedszkola

e) wykonywanie prac własnych lub prac, które nie są zlecone przez zwierzchników,

f) działania dezorganizujące pracownikom wykonywanie ich obowiązków, np. wszelkie próby handlu, akwizycji, reklamy, agitacji politycznej itp.,

g) naruszenie tajemnicy o danych osobowych pracowników lub instytucji współpracującej.

§ 52

Za ciężkie naruszenie obowiązków pracownika, uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym z jego winy, uważa się w szczególności;

a) nieobecność w pracy przez okres kolejnych trzech lub więcej dni bez powiadomienia pracodawcy,

b)  działanie na szkodę pracodawcy przez zabór lub uszkodzenie jego mienia lub na szkodę innych osób,

c)  zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

d)  picie lub posiadanie alkoholu w pracy lub przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu,

e) rażące naruszenie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów i zarządzeń obowiązujących pracownika,

f) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej, państwowej i danych osobowych,

g) nieprzestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy.

Rozdział XII

Nagrody i wyróżnienia

§ 53

 1. Pracownikom, których praca zawodowa, postawa i postępowanie, a w szczególności wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości są wzorowe, mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:
 •    nagroda pieniężna przyznana przez dyrektora, a w przypadku nauczycieli również przez burmistrza, kuratora lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 •    dyplom uznania.          

2.  Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.

3.   Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt  osobowych pracownika.

4.   Zasady i tryb przyznawania nagród Dyrektora i nagród specjalnych regulują odrębne Regulaminy.

Rozdział XIV

Zatrudnianie młodocianych

§ 54

Ze względu na charakter zakładu, pracowników młodocianych nie zatrudnia się.

Rozdział XV

Równe traktowanie w zatrudnieniu

§ 55

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 56

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 55

§ 57

Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 55 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

§ 58

Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 55 jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.

§ 59

Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 56 jest także:

 • działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 •  zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).

§ 60

Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie  o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

§61

Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych   w § 55, którego skutkiem jest w szczególności:

 • odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
 •   niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych  z pracą,
 •  pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe - chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 62

Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania polegające na:

a)    niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 53, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom,

b)   wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników,

c)    stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika,

d)   ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania  i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych - z uwzględnieniem kryterium stażu pracy.

§ 63

Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 53 przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie. 

§ 64

Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.

§ 65

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

§ 66

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 63, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

§ 67

 Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

§ 68

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów

§ 69

Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Rozdział XVI

Inne postanowienia

§ 70

Pracownik nie powinien podczas pracy, z wyjątkiem nagłej konieczności, prowadzić prywatnych rozmów telefonicznych.

§ 71

Pracownik nie powinien na stanowisku pracy:

a)      zajmować się czynnościami nie związanymi z pracą,

b)      palić tytoniu (obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu pracy).

 

Rozdział XVII

Postanowienia końcowe

§ 72

 

 1. W zakresie nieunormowanym Regulaminem pracy, prawa i obowiązki pracowników związane z organizacją i porządkiem pracy reguluje Kodeks Pracy i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Informacji i wyjaśnień we wszelkich sprawach związanych ze stosunkiem pracy udziela dyrektor przedszkola.
 3. Wyjaśnień dotyczących zasad wynagradzania oraz naliczania zasiłków z ubezpieczenia   społecznego udziela główny księgowy ZOPO.
 4. Wyjaśnień dotyczących rodzaju przysługujących świadczeń socjalnych udziela dyrektor lub komisja socjalna.
 5. Zmiany do poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą być dokonywane  w drodze odrębnych zarządzeń dyrektora, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w przedszkolu.
 6. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników na tablicy ogłoszeń.
 7. Pracodawca zobowiązany jest  zapoznać podległych sobie pracowników z postanowieniami regulaminu, na potwierdzenie czego zobowiązany jest przyjąć od pracownika stosowne oświadczenie na piśmie (załącznik do regulaminu)

 

 Załączniki:

 1. Oświadczenie pracownika  o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy.
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
 3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu.
 4. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami ochrony przeciwpożarowej. 
 5. Kara szkolenia wstępnego.
 6. Oświadczenie o korzystaniu z opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.
 7. Notatka wyjaśniająca
 8. Wykaz prac wzbronionych kobietom
 9. Tabela rodzajów użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach pracy

10.Instrukcja gospodarowania odzieżą ochronną oraz obuwiem roboczym

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2015 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Frąckiewicz
Ilość wyświetleń: 709
29 stycznia 2015 12:41 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2015 12:41 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2015 12:29 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl