Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przepisy ogólne

Statut

Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1 Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 1) ustawie - Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59...

czytaj więcej o Przepisy ogólne »

Cele i zadania Przedszkola

Statut

Rozdział 2 Cele i zadania Przedszkola § 3 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, dążąc do: 1) wspomagania indywidualnego rozwoju każdego...

czytaj więcej o Cele i zadania Przedszkola »

Organy Przedszkola i ich kompetencje

Statut

Rozdział 3 Organy Przedszkola i ich kompetencje § 7 Organami Przedszkola są: 1) Dyrektor Przedszkola; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców.

czytaj więcej o Organy Przedszkola i ich kompetencje »

Organizacja pracy Przedszkola

Statut

Rozdział 4 Organizacja pracy Przedszkola § 13 Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia,...

czytaj więcej o Organizacja pracy Przedszkola »

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

Statut

Rozdział 6 Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola § 30 W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników...

czytaj więcej o Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola »

Prawa i obowiazki rodziców

Statut

Rozdział 7 Prawa i obowiązki rodziców § 36 Rodzice mają w szczególności prawo do: 1) znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej; 2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w ...

czytaj więcej o Prawa i obowiazki rodziców »

Prawa i obowiązki dziecka

Statut

Rozdział 8 Prawa i obowiązki dziecka § 37 Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dziecko...

czytaj więcej o Prawa i obowiązki dziecka »

Przepisy końcowe

Statut

Rozdział 9 Przepisy końcowe § 39 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. § 40 Przedszkole jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. Obsługę finansowo-księgową...

czytaj więcej o Przepisy końcowe »

Realizacja: Superszkolna.pl