Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Komunikaty zobacz archiwum »

08 lipca 2015 14:31

Zapytanie ofertowe na dostwę produktów spożywczych do stołówki przedszkola

 

 Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej- Jadwiga Frąckiewicz, zaprasza do składania ofert na zadanie „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej w okresie od 01.12.2016r. do 31.12.2016r. z pominięciem okresu wakacyjnego lipiec- sierpień”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

Zamówienie poniżej 30 000 euro

        I.            ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKIE PRZEDZSKOLE W BIAŁEJ PISKIEJ

                       UL. MONIUSZKI 7,12-230 BIAŁA PISKA

                         TEL. 87 4239068

                         NIP-849-10-99-123

     II.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej  z grupy kodów CPV 15500000-3, CPV-15300000-1, CPV-15100000-9, CPV -15610000-7, CPV -1580000-6,  CPV-15200000-0, CPV-15100000-1, CPV-15131120-2,  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., z pominięciem okresu wakacyjnego lipiec- sierpień"

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza się jednak dzielenia zamówienia w ramach poszczególnych części.

   III.  Istotne warunki zamówienia

1. Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:

Część 1- dostawa mięsa i drobiu – załącznik nr 1

Część 2-dostawa produktów wędliniarskich- załącznik nr 2

Cześć 3- dostawa różnych produktów spożywczych, olei, produktów przemiału ziarna- załącznik nr 3

Cześć 4-dostawa mleka i produktów mleczarskich- znacznik nr 4

Cześć 5- dostawa owoców i warzyw świeżych- załącznik nr 5

Część 6- dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich- załącznik nr 6

Część 7- dostawa mrożonych owoców i warzyw, wyrobów garmażeryjnych-  załącznik nr 7

Część 8- dostawa mrożonych ryb i produktów rybnych- załącznik nr 8

Część 9- dostawa jaj – załącznik nr 9

 2. Warunki dotyczące dostaw :

2.1. Artykuły spożywcze muszą być dostarczone do stołówki przedszkolnej po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym, w ilości wskazanej przez zamawiającego

2.2 Dostawy dla zamawiającego wykonawca realizuje własnym środkiem transportu

2.3 Przywieziony towar powinien być wniesiony do wskazanego magazynu

2.4 Artykuły spożywcze powinny być świeże, jak najwyższej jakości

2.5. Wędliny muszą być dostarczone w ilości wskazanej przez Zamawiającego i pokrojone w plastry

2.6. wykonawca powinien posiadać dokumentację zgodną z wymogami określonymi w polskim prawie i UE i spełniać wymagania wynikające z:

 • Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225 ze zmianami)
 • Rozporządzenia (WE) 853/204 w sprawie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Rozporządzenia (WE) 852/204 w sprawie higieny środków spożywczych

2.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej lub większej ilości produktów żywnościowych (najczęściej spowodowanej absencja chorobową dzieci)

2.8. Pieczywo należy dostarczać do godziny 7.00

 IV.   Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (z pominięciem okresu wakacyjnego lipiec- sierpień)

 V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następująca dokumentację:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru formularza ofertowego- załącznik nr 10
 2. Uzupełniony formularz asortymentowo- cenowy- załącznik nr 1-9
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalności gospodarczej wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert cenowej- w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty
 4. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 11
 5. Umowa (zaparafowana)- załącznik nr 12
 6. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną  należy opisać według poniższego wzoru:

                       MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W BIAŁEJ PISKIEJ

                       UL. MONIUSZKI7

                      12-230 BIAŁA PISKA

„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkola. Nie otwierać  przed godziną 9.00 dnia 21 grudnia 2015.”

   VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną

Tel. 87 4239068

e- mail: przedszkolebp@onet.eu

 VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się   z Wykonawcami

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego po wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Alicja Zduńczyk – intendent w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej, w godzinach pracy placówki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00, pod numerem telefonu  87 4239068 lub 509902663 .

 1. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert:

          Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

 • Osobiście, pocztą, kurierem na adres.  Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska, pokój nr 15
 • Za pośrednictwem Internetu- e- mai: przedszkolebp@onet.eu
 • Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2015r. do godziny 9.00
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2015r. o godzinie 9.10 w pokoju nr 16
 • O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi pisemnie Oferentów w ciągu 7 dni od dnia otwarcia i rozstrzygnięcia postępowania

IX. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności .
 2. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione
 3. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z opisem z uwzględnieniem w/w wymagań Zamawiającego

a) Cena powinna obejmować sprzedaż artykułów żywnościowych wraz z dostarczeniem i rozładowaniem w siedzibie Zamawiającego

b) Do oferty należy załączyć formularz asortymentowo- cenowy, zgodny z wykazem artykułów żywnościowych stanowiący załącznik Nr 1-9 do zapytania ofertowego

1. Oferta powinna być:

1) opatrzona pieczęcią firmową

2) posiadać datę sporządzenia

3) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, nr telefonu, nr NIP

4) podpisana przez Wykonawcę

  X.   Kryterium wyboru oferty:

 1. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższa cenę wymaganego towaru.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny
 4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 5. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   XI.   Opis sposobu obliczania ceny:

         P- C min/ C badane x100%= ilość punktów

       C- min- cena minimalna

        C- badane- cena oferowana przez Oferenta

 XII.  Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,  którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

XIII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pisemnie o:

    a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy, lub imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania 

          Wykonawcy, którego ofertę wybrano

    b) terminie i miejscu podpisania umowy

XIV. Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty

 1. Cena powinna zawierać końcową niezmienna cenę sprzedaży (netto i brutto)
 2. Faktury powinny być wystawione po każdorazowym dostarczeniu artykułów żywnościowych, płatne przelewem w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 30.11.2015r
Dokument wytworzony przez: Dyrektor przedszkola
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2015 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Frąckiewicz
Ilość wyświetleń: 787
03 grudnia 2015 10:34 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2015 10:33 (Jadwiga Frąckiewicz) - Dodanie załącznika [formularze_asortymentowo_cenowe.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2015 10:31 (Jadwiga Frąckiewicz) - Usunięcie załącznika [kopia_formularze_asortymentowo_cenowe__2015_bez_ceny.xlsx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl