Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Stanowiska

Jadwiga Frąckiewicz

Dyrektor przedszkola

Zakres zadań dyrektora przedszkola wynikający z art. 39.1 Ustawy o systemie oświaty :
1.Kierowanie działalnością przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz
2.Pełnienie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu z zastrzeżeniem art. 36 ust.2
3.Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
4.Współdziałanie z organem prowadzącym oraz nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty .
5.Współdziałanie ze związkami zawodowymi.
6.Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
7.Stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji
8.Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
9.Opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola na każdy rok szkolny w terminie do 30 kwietnia.
10.Przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej.
11.Realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
12.Powoływanie komisji rekrutacyjnej dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do placówki
13.Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
14.Stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego nauczycieli (przydział opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zapewnienie warunków do obserwacji zajęć).
15.Dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
16.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych .
17.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
18.Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rada rodziców, radą pedagogiczną.
19.W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go społeczny zastępca dyrektora lub inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący

Beata Gentek

nauczyciel grupy "Misie"


Danuta Kamińska

nauczyciel grupy "Motylki"


Emilia Słonawska

nauczyciel grupy "Biedronki"

Marta Szablińska

nauczyciel grupy "Misie", logopeda

Monika Murawska- Ślęzak

nauczyciel grupy "Kropelki", społeczny zastępca dyrektora

Monika Rutkowska

nauczyciel grupy "Iskierki"


Barbara Skrodzka

nauczyciel grupy "Kropelki", nauczyciel religii


Justyna Biedrzycka

pomoc nauczyciela


Barbara Strękowska

pomoc nauczyciela


Ewelina Latuszek

nauczyciel grupy "Iskierki", nauczyciel j. angielskiego

Anna Parda

nauczyciel grupy "Słoneczka, terapeuta

Marlena Glińska

nauczyciel grupy "Tygryski"

Anna Orzechowska

nauczyciel grupy "Krasnale", terapeuta

Emilia Rydzewska

nauczyciel wspomagajacy

Karolina Akus

nauczyciel grupy "Motylki"

Anita Modzelewska

pomoc nauczyciela

Ewa Gutowska

nauczyciel grupy "Krasnale"

Martyna Grygorowicz

pomoc nauczyciela

Aneta Wysocka

wożna

Emilia Borawska- Jackiewicz

nauczyciel grupy "Pszczółki"

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2014 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Frąckiewicz
Ilość wyświetleń: 1380
25 października 2018 14:53 (Jadwiga Frąckiewicz) - Dodanie stanowiska: wicedyrektor .
30 października 2017 12:18 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych stanowiska: referent.
30 października 2017 12:16 (Jadwiga Frąckiewicz) - Zmiana danych stanowiska: pomoc nauczyciela .
Realizacja: Superszkolna.pl