Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Dyrektor przedszkola

Wybierz kadencję

Jadwiga Frąckiewicz - dyrektor przedszkola Kadencja 2014 - 2015

Dane kontaktowe:

87 4239068
87 4239068

Informacje:

Zakres zadań dyrektora przedszkola wynikający z art. 39.1 Ustawy o systemie oświaty :
1.Kierowanie działalnością przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz
2.Pełnienie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu z zastrzeżeniem art. 36 ust.2
3.Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
4.Współdziałanie z organem prowadzącym oraz nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty .
5.Współdziałanie ze związkami zawodowymi.
6.Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
7.Stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji
8.Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
9.Opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola na każdy rok szkolny w terminie do 30 kwietnia.
10.Przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej.
11.Realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
12.Powoływanie komisji rekrutacyjnej dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do placówki
13.Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
14.Stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego nauczycieli (przydział opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zapewnienie warunków do obserwacji zajęć).
15.Dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
16.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych .
17.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
18.Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rada rodziców, radą pedagogiczną.
19.W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go społeczny zastępca dyrektora lub inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Frąckiewicz
Ilość wyświetleń: 2708
25 października 2018 15:31 (Jadwiga Frąckiewicz) - Usunięcie stanowiska.
25 października 2018 14:59 (Jadwiga Frąckiewicz) - Dodanie stanowiska: wicedyrektor.
25 października 2018 14:59 (Jadwiga Frąckiewicz) - Dodanie stanowiska: dyrektor przedszkola.
Realizacja: Superszkolna.pl